Về THTNDC

Về THTNDC

Một thể chế Dân chủ chỉ được xây dựng trên nền tảng Tri thức. Tương lai của một Quốc gia xưa nay luôn được định đoạt bởi thế hệ Thanh niên. Mỗi thanh niên hôm nay là những chủ thể kiến tạo nên xã hội Dân chủ trong giao dịch nhị phân là gì hiện tại và tương lai. Với tinh thần và sứ mệnh lịch sử trong thế kỷ 21, THTNDC đoàn kết cùng chung sức xây dựng một xã hội Công bằng - Dân chủ.

Mục đích

Mục đích

Thanh niên Việt Nam chỉ có một Tổ quốc Việt Nam. THTNDC quảng bá rộng rãi nhu cầu dân chủ hóa đất nước, thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề chính trị xã hội; thực hành sinh hoạt tổ chức nhằm tạo nền tảng cho xã hội dân sự lành mạnh tại Việt Nam trong tương lai; truyền bá những luồng tư tưởng mới, tri thức mới tới mọi người dân Việt Nam giao dịch quyền chọn ở việt nam...

Chủ trương

Chủ trương

Thúc đẩy dân chủ hóa đất nước bằng các biện pháp ôn hòa, phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế; đối thoại trên tinh thần bao dung và tôn trọng sự khác biệt; xây dựng nền tảng Tri thức góp phần tạo nên một xã hội văn minh; quy tụ thanh niên ủng hộ dân chủ và hòa hợp dân thiết kế sàn chọn nhị phân tộc, không kỳ thị trong nước ngoài nước, không kỳ thị thân thế nguồn gốc.

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.