Nội quy thành viên Tập Hợp

  1. Đoàn kết, tức tôn trọng nội quy và giải quyết khúc mắc dựa trên nội quy thành viên
  2. Trung thực
  3. Nghiên cứu và hiểu rõ đường lối, mục tiêu, hoạt động của Tập Hợp
  4. Tích cực, chủ động kết nạp thành viên mới
  5. Bảo vệ tổ chức và bảo vệ thành viên
  6. Không lợi dụng sinh hoạt trong Tập Hợp cho mục tiêu cá nhân; không quên mục tiêu tham gia Tập Hợp là vì lý tưởng phục vụ xã hội
  7. Không than vãn, không kể công, không ca ngợi về mình hay tự cho mình là người quan trọng hơn trong Tập Hợp
  8. Có tinh thần xây dựng, không chỉ trích cá nhân, biết đối thoại, biết lắng nghe
  9. Làm việc trong tinh thần tập thể, tích cực trong hoạt động nhóm
  10. Có trách nhiệm trong công việc đã đảm nhận


Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.