Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 14.08.2011

Cảm ơn bạn Trần Huy Mẫn đã chia sẻ các video bên dưới:

 

Video từ Anhbasam:

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.