Biểu tình yêu cầu trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung tại Paris (09/2009)

Biểu tình tại Trocadero, Paris, cùng với sự tham gia của Ủy ban Vận động Trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung.

Phần I

 

Phần II

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.