Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton thăm Đại học Ngoại thương (10/7/2012)

Nguồn: Youtube

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.