Nguyễn Tiến Trung thăm và phỏng vấn cụ cách mạng lão thành Nguyễn Hộ:

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.